เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เพื่อพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา โดยที่ประชุมเห็นควรให้นัดประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมอีก 1 วัน คือ วันพุธที่ 3 เม.ย. นี้ เพื่อพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่เสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากได้ทันในสมัยประชุมนี้

สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่จะมีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา 4 ครั้ง คือ วันที่ 1, 2, 3 และ 9 เม.ย. เช่น การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันศุกร์ที่ 29 มี.ค.พร้อมทั้งยังได้เตรียมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยเห็นควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 27 คน โดยมีสัดส่วนผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย 9 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังมีร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ฉบับที่.)พ.ศ. ที่เพิ่งผ่าน ที่ประชุมสภาเมื่อช่วงเย็น วันเดียวกัน นี้ด้วย