ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มัสยิดอัลฮูดากลางแป-ระ (มัสยิดบ้านควนเก) หมู่ 1 (บ้านควนเก) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองท่าแพ ร่วมเป็นเกียรติกิจ “กรรมละศิลอดรอมฎอนสัมพันธ์” ที่ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแป-ระ ร่วมกันจัดขึ้นมาโดยมี นายฮัจยีเฟาซาน ฮะยีตาเหยบ อีหม่ามมัสยิดอัลฮูดากลางแป-ระฯ(มัสยิดบ้านควนเก) และคณะกรรมการมัสยิดฯ รวมทั้งสัปบุรุษชาย-หญิงในพื้นที่เข้าร่วม ทั้งนี้กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเดือนรอมฏอนและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในระหว่างผู้นำศาสนา – ประชาชน รวมถึงเพื่อสานประเพณีและวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป


ต่อมา ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพ ที่ 7 อ.ท่าแพ จังหวัดสตูล ภายใต้อำนวยการ ของ นายกองตรี หร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา ผบ.ร้อย. อส.อ.ท่าแพ 7 สั่งการ นายกองตรี อาทิตย์ วงมุสิก รอง ผบ.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 นำกำลังสมาชิก อส.ร้อย. อส.อ.ท่าแพ 7 ร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก 2567 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพที่ 7 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นแปลงผักสวนครัว เลี้ยงแพะพื้นเมือง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่าย และเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้สำหรับมีกิจกรรมครั้งนี้มีการปลูกไม้ผล เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ ปลูกต้นไม้สามอย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย ,ไม้ก่อสร้าง,ไม้กินได้ประโชน์สี่อย่าง คือ ใช้เป็นฟืนสำหรับหุงต้มและใช้สอยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ,ใช้สร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัย,ใช้เป็นอาหาร,เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพที่ 7 ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล.