เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ครั้นรถยนต์พระที่นั่งถึงที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา นางวัลลี ปราสาททองโอสถ และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม ทรงกราบ

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ประทับไปยังอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำอุโบสถ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ และทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและของที่ระลึก ต่อมา พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน (จำลอง) เนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว, พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องศิลปะไทยใหญ่ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว, พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่า (หยกแกะสลัก) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว, ลูกประคำไม้งิ้วดำ 108 พร้อมเหรียญรุ่น 60 ปี พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุ (ทองคำแท้), เหรียญรุ่นมงคลบารมี 60 ปี 60 พรรษา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุ, หนังสือธรรมะของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังนี้ พระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน (จำลอง) เนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว, พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่า (หยกแกะสลัก) ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว, ลูกประคำไม้งิ้วดำ 108 พร้อมเหรียญรุ่น 60 ปี พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุ (ทองคำแท้), เหรียญรุ่นมงคลบารมี 60 ปี 60 พรรษาพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุ และหนังสือธรรมะของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชาไปยังบริเวณปลูกต้นไม้ด้านหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย ก่อนเสด็จฯ กลับ.