เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 67 นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก นำคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ของใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค อาหารเสริม หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระดาษทิชชู ตามโครงการ “สำนักวิศวกรรมยานยนต์ ปันสุข ปลูกสายใย ใส่ใจสงฆ์“ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธทั้งในโรงพยาบาลและพระสงฆ์ทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวนมากเหล่านี้ กิจกรรมตามโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณรหายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

โดยบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้แทนโรงพยาบาลสงฆ์ คุณสุธีรา บัวศรี นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลและรับมอบสิ่งของที่บริจาค.