เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ครั้นรถยนต์พระที่นั่งถึงที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา นางวัลลี ปราสาททองโอสถ และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม ทรงกราบ

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ประทับไปยังอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำอุโบสถ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ และทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต

สำหรับคอหวยไม่พลาดส่องเลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ซึ่งตรงกับเลขทะเบียน กก 9119