ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. มีมติเห็นชอบรูปแบบการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับการจัดพิธีในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และจังหวัด ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ในสังกัด

ในส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการต่างๆ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย และได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ราย โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 1.นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2.พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 3.นายเล็ก น้าประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง และ 4.นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

นอกจากนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 13 ราย ได้แก่ 1.นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 2.นางดารณี ไตรยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤษณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 3. นางพิศสมัย วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 4.นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี เกษตรอำเภอศรีประจันต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 5.นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 6.นายวรภพ คุ้มทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

7.นายณพลพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 8.นายทรงพล โพธิ์พันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 9.นายศิริชัย คชวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 10.นางสาวสิริรักษ์ พราหมณ์โชติ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 11.นางพเยาว์ มีดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 12.นางเกศสิริ หนูเทศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด

โดย พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ เปิดเผยความรู้สึกว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ พงส.ทุกๆ ท่านทุก สภ. ที่มีส่วนช่วยทำให้ตนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566 ซึ่งในการรับราชการ รางวัลครุฑทองคำครั้งนี้ ถือว่าผลงานที่ทุกๆ ท่านช่วยกันทำงานด้านการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคตำรวจ (หมวด 4), ภาคประชาชน (หมวด 5) จนผลงานการไกล่เกลี่ยของจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถโดดเด่นในภาค 7 รวมทั้งการทำสำนวนการสอบสวน บริการประชาชนเป็นอย่างดี รวดเร็ว จนได้รางวัลเป็นประจักษ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลครั้งนี้