ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายนาวาวิน ชัยโม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายพินิจ นพอุดมพันธุ์ ประธานชุมชนเถิดเทิง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบถังขยะให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 19 ชุมชน ที่ได้ยื่นความประสงค์ในการเขียนคำร้องขอของถังขยะไว้กับทางสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เนื่องจากถังขยะของเก่าชำรุดทรุดโทรม และเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถนำมาใช้งาน เพื่อใส่ขยะตามอาคารบ้านเรือนได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน และรณรงค์การลดขยะ และการคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้มีโครงการการส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะมูลฝอยในบ้านเรือนที่พักอาศัย และภายใน 19 ชุมชน โดยใช้หลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้คัดแยกขยะรีไซเคิลรวมถึงการใช้เศษอาหารทำปุ๋ยไว้ใช้เอง หรือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยในบ้านให้มาทิ้งในถังขยะตามจุดที่ได้กำหนดตั้งวางถังขยะไว้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ถนนปลอดขยะโดยพนักงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำรถเก็บขยะจากถังขยะนำไปกำจัดทิ้งทุกวัน

“ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย ประกาศเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ข้อ 7 ให้ท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับขยะไว้ในที่สาธารณะ และสถานสาธารณะให้เพียงพอ และเหมาะสมกับประเภท ปริมาณขยะ และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับขยะทั่วไป และขยะที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน นอกจากนั้นยังกำหนดลักษณะ และสีของถังขยะตามความในข้อ 8 ของประกาศนี้ ภาชนะรองรับขยะตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพาะสำหรับรองรับขยะแต่ละประเภท หรืออาจกำหนดข้อความ หรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงขยะประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ (1) สีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป (2) สีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ (3) สีเหลือง สำหรับขยะนำกลับมาใช้ใหม่ (4) สีส้ม สำหรับขยะที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน” นางชนิษา กล่าว.