นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลงผม นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 จำนวน 431 นาย ที่ได้อุทิศตนเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บังคับบัญชา คณะครู ข้าราชการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่โรงพละศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาหลัก ในการผลิตนายทหารประทวนให้กับกองทัพเรือ เป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ และเป็นนักรบทางเรือ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนนำพากองทัพเรือสู่ความเจริญ ซึ่งนักเรียนจ่าทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา จะเข้าประจำการยังหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยสาขาต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญ นอกเหนือจากหน้าที่ นั่นคือ การดำรงตนอยู่ภายใต้คุณงามความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคุณธรรมนำชีวิต จึงจะถือเป็นข้าราชการที่ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี โครงการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ จะเป็นแสงธรรมนำทางให้นักเรียนจ่าทหารเรือทุกนาย ที่ได้ปวารณาตัวเดินทางเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ จะได้ศึกษาธรรมมะ พระธรรมคำสั่งสอน รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ รวมถึงการสวดมนต์นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้ว่าง กิดหนทางสู่ปัญญา รวมถึงสำนึกต่อบุญคุญ บุพการีผู้ให้กำเนิดชีวิต ผู้บังคับบัญชา และครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้เรามีชีวิตที่ดีดั่งเช่นวันนี้