เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยพันธุ์ปลา และพันธุ์นก ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567