กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ พลโท ชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีผู้บริหาร ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุน และ พลโท สิริพงศ์ พชรกนกกุล รองผู้อํานวยการใหญ่ สายงานบริหาร ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของกองทุนสื่อ และ ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้มีสื่อน้ำดีออกสู่สังคมมากยิ่งขึ้น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ทั้งสององค์กรจะได้ร่วมกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง สร้างพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเลือกรับสื่อและเข้าถึงสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวัน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสผลิตรายการร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พลโท ชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับชมรายการที่มีเนื้อหาปลอดภัยในเชิงสร้างสรรค์ และสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในการมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อที่ดี ตรงกับปณิธานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการสื่อสร้างสรรค์สังคม สร้างความร่วมมือและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อระหว่างกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยร่วมดำเนินงานสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน.