เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เปิดเผยว่า ทางสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย นายไชยยา ตาบทิพย์วัฒนา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือการสนับสนุนและการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน รวมถึงนวัตกรรมองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกในแต่ละสมาคม

ดร.กำพล เปิดเผยต่อว่า โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือส่งเสริมเผยแพร่วิทยาการในสาขาอาชีพต่างๆ แก่มวลสมาชิกและบุคคลทั่วไป ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดสัมมนา/เสวนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ในประเด็นและหัวข้อที่อยู่ในความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน โดยกำหนดเป็นระยะเวลา 2 ปี.