เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 29 เม.ย. 67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พร้อมด้วย เจ้าชายอับดุล มาติน อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ (His Royal Highness Prince ‘Abdul Mateen ibni His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) พระราชโอรส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พระองค์ที่ 29 เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2535 และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะ และเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลายครั้ง และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับ

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และเจ้าชายอับดุล มาติน อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน และเสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั้งที่ 29 ณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ

ประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลอง

ในโอกาสครบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ และเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมฮาลาล การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านการเกษตร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.