เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพ ที่ 7 จังหวัดสตูล (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล) นายกองตรี หร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา (นายอำเภอท่าแพ) ในฐานะ ผบ.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 สั่งการ นายกองตรี อาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ ในฐานะรอง ผบ.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 นำสมาชิก อส.ร้อย. อส.อ.ท่าแพ 7 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม “วันดินโลก 2567” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพที่ 7” ด้วยการพัฒนาพื้นที่แปลสภาพให้เป็นแปลงผักสวนครัว เลี้ยงแพะพื้นเมือง เลี้ยงไก่ไข่ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้มีกิจกรรมปลูกไม้ผล เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ ปลูกต้นไม้สามอย่างได้ แก่ ไม้ใช้สอย, ไม้ก่อสร้าง, ไม้กินได้ประโชน์สี่อย่าง ได้แก่ ใช้เป็นฟืนสำหรับหุงต้ม และใช้สอยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ, ใช้สร้าง และซ่อมแซมที่พักอาศัย, ใช้เป็นอาหาร, เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ก่อนหน้านี้ ที่บนถนนสายบ้านแป-ระใต้ หมู่ 4 (บ้านแป-ระใต้) ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ ในฐานะ (ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอท่าแพ) ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ ในฐานะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าแพ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล (รพ.สต.) ท่าเรือ, หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ, นักศึกษาฝึกงาน และประชาชนจิตอาสา ฯลฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และทิวทัศน์บนถนนสายบ้านแป-ระใต้ ทั้งนี้ ด้วยการเก็บขยะ-มูลฝอย, ตัดตกแต่งกิ่งไม้สองข้างถนน และปรับปรุงสภาพสองข้างถนน ฯลฯ เพื่อให้เป็นถนนที่โล่งเตียนประชาชนขับรถผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกสบาย


และที่สนามกีฬาชัยอนุสรณ์ หมู่ 3 (บ้านเกาะไทร) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีหมู่บ้าน/ตำบลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีนายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพ (ผู้รับผิดชอบตำบลแป-ระ) ร่วมกันนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แป-ระ, ตร. สภ.ท่าแพ, ท้องถิ่นอำเภอท่าแพ, ปลัดอำเภอท่าแพ, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แป-ระ และประชาชนฯในพื้นที่ ฯลฯ เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก


ทั้งนี้กิจกรรมนี้ เพื่อต้องการให้เด็ก-เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลแป-ระ ได้ร่วมกันออกกำลังกาย และสนุกสนานครื้นเครง รวมถึงเพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีในระดับตำบลฯ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาสร้างความสมานสามัคคี ประการสำคัญยิ่ง เพื่อต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เยาวชนหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดชนิดต่างๆ ที่แพร่ระบาด อีกทั้งยังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกันนำไปสู่ความมีสมานฉันท์และเกิดรักความปรองดองในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าแพ.