ที่สนามภายในสถานีอนามัยเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก นายสุภกฤษ ธรรมประดิษฐ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ร่วมกับ นางสุนีย์ กัตตา ประธาน อสม.เขต 1 เขาทุเรียน และผู้นำท้องถิ่น ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี ”สานสายใยสัมพันธ์น้อง-พี อสม.เขาทุเรียน ครั้งที่ 1” ขึ้นมา โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก มาเป็นประธานเปิด ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการรณรงค์งานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านของ อสม.เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความรักและความสามัคคีกันในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อป้องกันและร่วมกันแก้ไขไม่ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านอีกด้วย.