เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2/2567 พร้อมให้โอวาท มอบนโยบาย รวมทั้งบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมป่าไม้ และพูดคุยเพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย โดยในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในครั้งนี้ มีผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ ทั้งแผนยุทธศาสตร์กับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การสร้างทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจในการรับราชการ เส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่ข้าราชการพึงจะได้รับ พร้อมเปิดมุมมองและแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกรมป่าไม้และข้าราชการบรรจุใหม่ได้ร่วมกันร้องเพลง “จำขึ้นใจ” และถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5