นางสาวอัจฉรา ยนต์ชัย นายกเทศมนตรี (ทต.) ตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายนายบรรพต ศรีบัวเทศ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บัวบาน ลงพื้นที่สำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง และให้คำแนะนำประชาชน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบัวบาน

นายบรรพต ศรีบัวเทศ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ทต.บัวบาน กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนจัด เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัข และแมว ทางผู้บริหาร ทต.บัวบาน จึงได้มอบหมายตนและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง พร้อมให้คำแนะนำปะชาชนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทั้ง 23 หมู่บ้านในเขต ต.บัวบาน ทั้งนี้ จากการสำรวจ ยังไม่พบสัตว์เลี้ยงมีอาการได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด

ด้านนายสุทิน กาญจนรัช ปสุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ปีนี้ พบครั้งแรกในต้นเดือน ก.พ. 67 ในพื้นที่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด และ ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก ทั้งนี้ได้ประกาศพื้นที่สีแดงหรือกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.ห้วยเม็ก ได้ส่งตัวอย่างสุนัขได้รับเชื้อ 1 ตัว คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 10 ราย และสุนัขกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 30 ตัว

นายสุทิน กล่าวอีกว่า หลังจากนั้น ได้แจ้งเตือนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง พร้อมให้คำแนะนำและฉีดวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันสามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดได้ผล อย่างไรก็ตาม ก็ยังจะดำเนินการป้องกันต่อไปโดยไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงและพี่น้องประชาชนทุกฤดูกาล ทั้งนี้ ในช่วงนี้ที่สภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิ 37-42 องศาฯ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ดังนั้น หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติ เช่น กระวนกระวาย กลัวน้ำ ก้าวร้าว คลั่ง กัดโดยไม่ถูกยุแหย่ เสียงเห่าเปลี่ยน กัดสิ่งของแปลกปลอม สำรอก กรามห้อย ลิ้นที่ห้อยออกมาแห้ง ขาแข็งเมื่อเดินหรือวิ่ง ซึ่งเป็นอาการเสี่ยงได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งหน้าที่ทันที