นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เปิดการส่งน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมการทำนาปี 2567 ณ พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า วันนี้จะดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ปากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ, จุดที่ 2 ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก, จุดที่ 3 ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา รวมทั้งพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กว่า 200 ราย ที่มารับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และแนวทางการเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการ Kick Off เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำฝนทำเกษตรเป็นหลัก และใช้น้ำชลประทานสนับสนุน ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้น้ำภาพรวมของประเทศ ให้เพียงพอตลอดฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี 2567

ขณะเดียวกัน หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ อาทิ การเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง การปลูกพืชหลังนา การแจกเมล็ดพันธุ์พืชใช้น้ำน้อยที่มีอายุสั้น เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว ตลาดมีความต้องการสูงหลายชนิด ได้แก่ ถั่วลิสง ข้าวโพดฝักอ่อน และมันฝรั่ง การสนับสนุนพันธุ์ปลา การส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย