รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งกับ ตลท.ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้

1. แต่งตั้ง นายพลช หุตะเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. แต่งตั้ง นายประสงค์ พูนธเนศ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป