ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศโลกมุสลิม ประจำปี 2567 ซึ่งจะมีการเชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นสมาชิก OIC ที่ประจำการในประเทศไทย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยที่ประชุมมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยนายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และมีนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนเทศบาลนครยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ศอ.บต. เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ในการต้อนรับเอกอัครราชทูตที่จะเดินทางมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปภาพรวมให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจ เพราะการต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศโลกมุสลิม เป็นงานสำคัญในระดับภาค ท้องถิ่นและระดับโลกมุสลิม ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประโยชน์มากที่สุด จะเป็นการสื่อสารแบบ two-way communication โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ซึ่งคณะที่จะเดินทางมาในพื้นที่ในครั้งนี้ อนุมานได้ว่ามีบทบาทต่อความคิดต่อประเทศโลกมุสลิม ดังนั้นรัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุน พร้อมนำเสนอความสามารถและศักยภาพของพื้นที่ให้คณะได้เห็น เพื่อเป็นโอกาสที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมกำหนดให้คณะเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิก OIC เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในทั้ง 3 จังหวัด พร้อมเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ต่อยอดสู่การลงทุนในอนาคตกับประเทศโลกมุสลิมอีกด้วย