รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า-เลย ตอน ต.ร่องจิก-ต.สานตม ช่วง กม.354+500 ถึง กม.376+625 พื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย ระยะทาง 22.125 กิโลเมตร (กม.) ค่าก่อสร้าง 2,000 ล้านบาท โดยได้สำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ และขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 68 เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และแล้วเสร็จในปี 71 ระยะเวลา 3 ปี

จุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.354+500 พื้นที่ ต.ร่องจิก สิ้นสุดที่ กม.376+625 พื้นที่ ต.สานตม อ.ภูเรือ โดยจะดำเนินการขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็น 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ซึ่งมีความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้างกว้างข้างละ 2.5 เมตร โดยมีเกาะกลางถนนแบ่งทิศทางจราจร

รวมทั้งแก้ปัญหาจราจรบนเส้นทาง ปรับปรุงทางแยกจำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.แยกทางหลวงหมายเลข 2294 (ทางแยกไปบ้านห้วยติ้ว) โดยจะทำการปิดแยก และให้รถที่ต้องการเลี้ยวขวาใช้จุดกลับรถในจุดที่กำหนดไว้ 2.ทางเข้าโรงพยาบาลภูเรือ และโรงเรียนภูเรือวิทยา ออกแบบเป็นทางยกระดับ (สะพานบก) บนทางหลวงหมายเลข 21 ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ และเพิ่มจุดกลับรถรูปแบบวงเวียนใต้สะพาน และออกแบบทางคู่ขนาน

3.ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทำการปิดแยก และให้รถที่ต้องการเลี้ยวขวา ใช้จุดกลับรถในจุดที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งขยายถนนทางเข้าอุทยานฯ และ 4.แยกทางหลวงหมายเลข 2339 (ทางแยกไป อ.ท่าลี่) ออกแบบเป็นทางยกระดับ (สะพานบก) บนทางหลวงหมายเลข 21 ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ และเพิ่มจุดกลับรถรูปแบบวงเวียนใต้สะพานและออกแบบทางคู่ขนาน

นอกจากนี้ บริเวณทางแยกได้ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวน นำไม้ดอก ไม้ประดับมาตกแต่ง เพื่อให้ร่มรื่นและสวยงามมากขึ้น รวมทั้งมีจุดกลับรถจำนวน 13 แห่ง งานระบบระบายน้ำ งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และไฟส่องสว่าง

จ.เลย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในด้านการท่องเที่ยว โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ และ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย เป็นต้น ปัจจุบัน จ.เลย มีโครงข่ายการคมนาคมสายหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 21 ซึ่งทางหลวงสายนี้ยังคงเป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร ทำให้ในช่วงวันหยุด ช่วงเทศกาล และฤดูท่องเที่ยว มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นคับคั่ง โดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเรือ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วยบรรเทาปัญหารถติด และรองรับปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีชื่อเสียงอย่าง อุทยานแห่งชาติภูเรือ และ พระธาตุศรีสองรัก อีกด้วย