วันที่ 7 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

โดยมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 3 มาตรการ ดังนี้
1. ตรึงราคาขายปลีกดีเซล
ในประเทศอยู่ที่ไม่เกิน 33 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 20 เม.ย.-31 ก.ค. 67 จากปัจจุบันอยู่ที่ 30.94 บาท/ลิตร
2. ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม ไม่เกิน 423 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 67
3. มอบส่วนลดค่าไฟฟ้า ที่เรียกเก็บกับประชาชนงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 67 เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน 3.99 บาท/หน่วย

ทั้งนี้ ใน 3 มาตรการข้างต้น คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,300 ล้านบาท แบ่งเป็นการอุดหนุนค่าไฟประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยใช้งบกลางของงบประมาณรายจ่ายปี 2567 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ส่วนเงินอุดหนุนดีเซลประมาณ 6,000 ล้านบาท และอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้มประมาณ 500 ล้านบาท นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีสั่งการให้พิจารณาใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน ส่วนที่เหลือจึงค่อยมาขอรับการจัดสรรงบกลางจากของงบประมาณรายจ่ายปี 2567 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น