วันพืชมงคล 2567 ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่มีความสำคัญของไทย โดยในประเทศไทยยังเรียกว่า แรกนาขวัญ ซึ่งกระทำโดยราชสำนัก ประกอบด้วยพิธีสองอย่างตามลำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธ กับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์

ปัจจุบัน เรียกวันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล ซึ่งจัดไม่ตรงกันทุกปี สุดแต่สำนักพระราชวังจะกำหนด และวันพืชมงคลยังเป็นวันเกษตรกรไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย

วันพืชมงคล เป็นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ไม่เป็นวันหยุดบริษัทเอกชน และไม่เป็นวันหยุดธนาคาร

วันพืชมงคล 2567 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ธนาคารหยุดไหม?

  • ธนาคารไม่หยุดในวันพืชมงคล
  • ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดทำการตามปกติ
  • ธนาคารทั่วไป นอกห้างสรรพสินค้า เปิดทำการตามปกติ
  • วันพืชมงคล เป็นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์