กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุกิจ หวั่งหลี ป.ช. , ป.ม.
ณ ศาลาดุรงคพิทยา (ศาลา 23 ) วัดธาตุทอง

โดยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
เวลา 15.00 -17.00 พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2567
เวลา 18.30 น. สวดอภิธรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
เวลา 18.00 น. สวดอภิธรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.30 น. พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดมาติกา-บังสกุล
เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

นายสุกิจ หวั่งหลี ประธานกรรมการ กลุ่มพูลผล

กลุ่มพูลผล สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 70 ปีนั้น เนื่องมาจากพื้นฐานของความอดทน พากเพียร และความตั้งใจจริงของผู้ก่อตั้ง รวมทั้งพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร เช่น การก่อตั้ง ศูนย์วิจัยนวัตกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปรของ กลุ่มบริษัท SMS ซึ่งประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมแป้งมันสำปะหลัง ดัดแปร เพื่อประโยชน์ในกระบวนการการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยสามารถช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกลุ่มบริการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ ซึ่งครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อย่างครบถ้วน

สิ่งสำคัญคือ กลุ่มบริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ดี และความซื่อสัตย์ โปร่งใส ทำให้เป็นที่ไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าอย่างกว้างขวาง และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงานในทุกระดับ

ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นนี้ เราจึงมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถยืนหยัดเป็นผู้นำในทุกกลุ่มธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกล่าวกันว่า “เอเชีย คือ ทวีปที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ที่ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในระดับเอเชียได้ในวันข้างหน้า ด้วยการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป กลุ่มพูลผล มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ให้เติบโตยั่งยืนสืบไป