เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคล แดงกัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ได้ลงประกาศเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 ระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 18 ธ.ค. 66 เรื่องปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และ วนอุทยานประจำปี 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู และความสามารถในการรองรับของทรัพยากรเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั้น

ทั้งนี้ “อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ประกอบระเบียบอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ในระหว่าง 16 พ.ค.-30 ก.ย. 67 บ้านพัก และลานกางเต็นท์ ZONE 1 อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา ZONE 2 อ่าวเมาะและ เกาะตะรุเตา ZONE 3 แหลมสน เกาะอาดัง ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค. บริเวณเกาะเหล็ก เกาะบิสสี เกาะตาลัง เกาะอาดังทิศเหนือ และเกาะอาดังทิศตะวันออก ในระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. ประกอบด้วย เกาะยางร่องน้ำจาบัง เกาะราวี เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะรอ-กลอย เกาะอาดังทิศตะวันตก เกาะซาวัง และเกาะไผ่ ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ตามปกติ ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-783-485 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ วันที่ 9 พ.ค. 67″