เมื่อวันที่ 16 พ.ค.พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้สื่อสารนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่ประธานและอนุกรรมการผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่มาประชุมในวันนี้ได้รับทราบ เพราะทุกท่านถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูฯ ทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญหลายเรื่อง ในส่วนที่เป็นผลงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. และมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม คือ นโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ซึ่งต้องการให้ครูสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง โดยใช้ระบบย้ายสับเปลี่ยน (TMS) เข้ามาช่วยในกระบวนการย้าย และตอนนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำระบบย้ายข้าราชการครู (Teacher Rotation System : TRS) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะทำให้การย้ายข้าราชการครูมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โรงเรียนจะได้ครูครบชั้น และครูมีความสุขกับการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะประเด็น
การควบคุม กำกับ ดูแล และมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ โดยตรง ซึ่งขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มองถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าทุกท่านมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษามาโดยตลอด แต่เนื่องจากปัจจุบันนโยบายการศึกษา รวมถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอ เพราะจะมีผลในพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาด้วย