ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 บนเว็บไซต์ UNIRANKS ที่มักจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกชื่อดัง โดยวัดพิจารณา 3 เกณฑ์ ความนิยมของเว็บไซต์, มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน, มีข่าวสารใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี 2567 หรือในปี 2024 ได้จัดอันดับ Top University Rankings in Thailand โดยทางเว็บไซต์ Explore the full list of 30 universities ranked as top University in Thailand ก็ได้เปิดเผย 30 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) คะแนน 88.07
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) คะแนน 87.55
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) คะแนน 83.47
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) คะแนน 81.69
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) คะแนน 80.79
 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) คะแนน 80.75
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi) คะแนน 78.27
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) คะแนน 78.14
 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) คะแนน 75.77
 10. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology Thailand) คะแนน 73.57
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) คะแนน73.14
 12. มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) คะแนน 71.01
 13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) คะแนน 70.48
 14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) คะแนน 69.26
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) คะแนน 68.84
 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University) คะแนน 68.52
 17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University) คะแนน 66.31
 18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) คะแนน 65.58
 19. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) คะแนน 63.28
 20. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University) คะแนน 62.29
 21. มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) คะแนน 61.97
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Rajamangala University of Technology Isan) คะแนน 61.67
 23. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University) คะแนน 59.95
 24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University) คะแนน 59.51
 25. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) คะแนน 59.47
 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University) คะแนน 58.89
 27. มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) คะแนน 58.55
 28. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) คะแนน 59.77
 29. มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University) คะแนน56.27
 30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) คะแนน 55.39

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : UNIRANKS