เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ นโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และอาจารย์ประจำหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยความร่วมมือของสองสำนักโพลระหว่าง สยามเทคโนโพล และ ซูเปอร์โพล เรื่อง เสียงลูกค้าธนาคาร ต่อ แก๊งดูดเงิน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น จำนวน 1,283 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา

ที่น่าเป็นห่วง คือ เมื่อถามถึงประสบการณ์เคยเจอปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อเงินในบัญชีธนาคารออนไลน์ พบว่า เกือบ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 24.1 ระบุ เคยเจอปัญหา มาก ถึง มากที่สุด ร้อยละ 23.7 ระบุ ปานกลาง ร้อยละ 27.7 ระบุ เคยเจอปัญหา น้อย ถึงน้อยที่สุด และในขณะที่ร้อยละ 24.5 ระบุ ไม่เคยเจอเลย

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่สำรวจพบในเดือนกุมภาพันธ์ กับ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่า ใครต้องรับผิดชอบ เมื่อประชาชนถูกแก๊งดูดเงินหลอก ซึ่งพบแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ ยกเว้นกลุ่มของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พบแนวโน้มความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นสูงสุด ในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 แนวโน้มของผู้ที่ระบุว่า ธนาคารรับฝากเงินต้องรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 75.4 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 86.3 ที่ระบุว่า ธนาคารรับฝากเงินต้องรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.9 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

กลุ่มที่ 2 แนวโน้มของผู้ที่ระบุว่า มิจฉาชีพ โจรไซเบอร์ ต้องรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 56.4 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 65.3 ที่ระบุว่า มิจฉาชีพ โจรไซเบอร์ต้องรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.9 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

กลุ่มที่ 3 แนวโน้มของผู้ที่ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นมากสุดจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 23.0 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.0 ที่ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 14.0 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

กลุ่มที่ 4 แนวโน้มของผู้ที่ระบุว่า เหยื่อ เจ้าของบัญชี ต้องรับผิดชอบ ลดลงจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 31.8 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 29.0 ที่ระบุว่า เหยื่อ เจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบ ลดลงร้อยละ 2.8 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

กลุ่มที่ 5 แนวโน้มของผู้ที่ระบุว่า ตำรวจ ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 13.5 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 20.2 ที่ระบุว่า ตำรวจต้องรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

นอกจากนี้ ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 รู้สึกกังวลต่อความไม่ปลอดภัยของเงินที่ฝากไว้ในบัญชีธนาคารแบบออนไลน์

ที่น่าพิจารณาคือ ข้อเสนอแนะจากประชาชน ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาเงินของประชาชนในบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ได้แก่

(1) ธนาคารรับฝากเงินของลูกค้า ควรกระตือรือร้น รับผิดชอบ มีหลักธรรมาภิบาล กำกับกิจการที่ดี ดูแลเงินของลูกค้าธนาคารให้ดีกว่านี้
(2) ให้ลูกค้าธนาคารที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ รวมตัวกัน ฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากธนาคารที่ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ล่าช้า ขาดความรับผิดชอบต่อเงินในบัญชีของลูกค้า
(3) ควรมีเมนู ในแอปพลิเคชั่นให้ลูกค้าธนาคารผู้ตกเป็นเหยื่อ สามารถแจ้งธนาคารให้อายัดบัญชีมิจฉาชีพได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร
(4) ธนาคาร ควรมีระบบเชื่อมโยงกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถระงับการโอน อายัดเงินในบัญชีมิจฉาชีพได้ทันที
(5) ควรมีหน่วยงานกลางตรวจสอบความรับผิดชอบ ความไม่รับผิดชอบและการปล่อยปละละเลยของบางธนาคาร
(6) แก้ไขกฎหมาย คุ้มครองลูกค้าธนาคารมากขึ้น สามารถลงโทษเอาผิดธนาคาร เอาผิดมิจฉาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐให้มากกว่านี้
(7) อื่น ๆ เช่น ให้ความรู้ ความตระหนักแก่ประชาชนมากขึ้น บูรณาการทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวง DE ธนาคาร ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัทพ์เคลื่อนที่ ตำรวจ ร่วมกันขจัดขบวนการมิจฉาชีพ ดำเนินคดีธนาคารที่ปล่อยปละละเลย หละหลวมในการดูแลรักษาเงินของลูกค้าและข้อมูลของลูกค้าธนาคาร และหน่วยงานรัฐด้านคุ้มครองผู้บริโภคควรดูแลประชาชน เป็นต้น