เมื่อวันที่ 24 พ.ค. มีรายงานว่า พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) และพระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี ปญฺญาวํโส) วัดสระเกศฯ ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมทั้งยังได้เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระพรหมสิทธิ และพระศรีคุณาภรณ์ ให้ดำรงสมณศักดิ์เดิม โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน หลังจากที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเงินทอนวัด ทุจริตการจัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เมื่อปี 2561 ส่งผลให้ต้องถูกถอดถอนสมณศักดิ์ แต่ต่อมาคำพิพากษาของศาลระบุว่า ไม่พบความทุจริต และมิได้มีการเบียดบังทรัพย์เป็นของตน