เมื่อวันที่ 27 พ.ค. แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 29 เม.ย. แจ้งไปยัง บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 เอชดี แจ้งให้ระงับการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหารายการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรม โดยหากบริษัทฯ ไม่พอใจในคำสั่ง กสทช. ดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้ง โดยยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

“ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติ เมื่อการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 1/2567 แล้วสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ทำคำสั่งทางปกครองแจ้งไปยังบริษัทผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ จาก กสทช. ไปเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา”

สำหรับมติบอร์ดในวาระดังกล่าวมีดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕.๔๗ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ทางช่องรายการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม (กรณีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความขัดแย้ง) : ผส. (จำกัดจำนวนผู้เข้าฟัง)

สำนักงาน กสทช. เสนอเรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการรออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม (กรณีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความขัดแย้ง) ให้ที่ประชุมพิจารณา สำนักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ

“โหนกระแส” เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) เนื่องจากพูดคุยเกี่ยวกับข้อพิพาทจากเหตุชกต่อยระหว่างกัน ซึ่งการนำเสนอเนื้อหารายการ ลักษณะดังกล่าวสร้างความแตกแยกในสังคม ประกอบกับแขกรับเชิญมีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมในการ สนทนาโต้แย้งระหว่างกัน จึงขอให้มีหนังสือตักเตือนรายการโหนกระแสในประเด็นการใช้คำพูดไม่เหมาะสม สำหรับเด็กและเยาวชนและสร้างความแตกแยกในสังคม

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองและการพัฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติดังนี้

๑) เห็นสมควรใช้อำนาจตามข้อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดมาตรการทางปกครองโดยมีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เป็นระยะเวลา ๑ วัน เพื่อให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) ได้แก้ไขปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหารายการให้เหมาะสม เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “ศรี ตกลงทนได้ไหม” และเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ตบสนั่นตลาด! สาวท้อง 6 เดือน โดนตบ อีกด้านโต้ ก็มึงตบแม่กูก่อน” มีเนื้อหาสาระที่ฝ่าฝืนหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่แจ้งคำสั่งเตือนทางปกครองตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โดยใช้อำนาจตามข้อ ๑๙ ประกอบกับข้อ ๑๔ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขการคัดเลือก จัดหา กำกับดูแล ตรวจสอบและกลั่นกรองการออกอากาศเนื้อหารายการ “โหนกระแส” เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และเนื้อหา รายการไม่ให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง ยั่วยุ สร้างความแตกแยก บริภาษ ด้วยการใช้ภาษาหยาบคาย รุนแรง ดูถูก เหยียดหยามบุคคลอื่นในเชิงลดคุณค่า ทำให้มีความหมายเชิงลบ หรือลดทอนคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ ๐๐๕/๒๕๖๕ เรื่องจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ ภายในองค์กรของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน กสทช. จะมีคำสั่งระงับการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เพื่อให้บริษัทฯ ได้แก้ไขปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหารายการให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒) การจัดทำคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๑) นั้น สมควรกำหนดให้บริษัทฯ สามารถนำรายการอื่นมาออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวแทนได้

๓) เห็นสมควรมีข้อแนะนำให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ปรับปรุงข้อกำหนดตามคำสั่ง ที่ ๐๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดซึ่งรองรับการกำกับควบคุมรายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่มีรูปแบบเป็นรายการสดและรายงานผลการดำเนินการให้ กสทช. ทราบต่อไป ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๗ (๖) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

และ ๔) เห็นสมควรส่งเรื่องดังกล่าว ไปยังองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง ซึ่งผู้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว เป็นสมาชิกได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริม การกำกับดูแลกันเอง และการพัฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้อำนาจตามข้อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดมาตรการทางปกครอง โดยมีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เป็นระยะเวลา ๑ วัน เพื่อให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) ได้แก้ไขปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหา รายการให้เหมาะสม เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “ศรี ตกลงทนได้ไหม” และเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ตบสนั่นตลาด! สาวท้อง 6 เดือนโดนตบ อีกด้านโต้ ก็มึงตบแม่กูก่อน” มีเนื้อหาสาระที่ฝ่าฝืนหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๓๐๒/๑๕๔๓๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่แจ้งคำสั่งเตือนทางปกครองตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โดยใช้อำนาจตามข้อ ๑๙ ประกอบ กับข้อ ๑๔ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขการ คัดเลือก จัดหา กำกับดูแล ตรวจสอบและกลั่นกรองการออกอากาศเนื้อหา รายการ “โหนกระแส” เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และเนื้อหารายการ ไม่ให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง ยั่วยุ สร้างความแตกแยก บริภาษด้วยการใช้ภาษาหยาบคาย รุนแรง ดูถูก เหยียดหยามบุคคลอื่นในเชิงลดคุณค่า ทำให้มีความหมายเชิงลบ หรือลดทอนคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ ผู้อื่น หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ สื่อสารมวลชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ ๐๐๕/ ๒๕๖๕ เรื่อง จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ ภายในองค์กรของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน กสทช. จะมีคำสั่งระงับการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เพื่อให้บริษัทฯ ได้แก้ไขปรับปรุง กระบวนการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหารายการให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ กำหนด

๒. การจัดทำคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๑. นั้น กำหนดให้บริษัทฯ สามารถนำรายการอื่นมาออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวแทนได้

๓. เห็นชอบให้มีข้อแนะนำให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ปรับปรุงข้อกำหนดตาม คำสั่ง ที่ ๐๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ของ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดซึ่ง รองรับการกำกับควบคุมรายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีรูปแบบ เป็นรายการสดและรายงานผลการดำเนินการให้ กสทช. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๗ (๖) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. เห็นชอบให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเอง ซึ่งผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นสมาชิกได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไปตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑