นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล สั่งการให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอท่าแพ นายศุภฤกษ์ กุญชรศิริมงมล นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพ (ผู้รับผิดชอบตำบลแป-ระ) ร่วมกันนำกำลังประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอท่าแพ นายบาสิทธิ์ รอเกตุ กำนันตำบลแป-ระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และสมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 ร่วมกันจัดตั้ง “จุดตรวจ / จุดสกัด บนถนนสายบ้านควนโท๊ะ – อุไดเจริญ หมู่ 2 (บ้านควนโท๊ะ) ตำบลแป-ระ และออกลาดตระเวนตามสถานศึกษาฯกันอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้เพื่อให้เข้มงวดรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอท่าแพ และเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ และนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งยังเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีการสวมหมวกนิรภัยกันอย่างทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทุกคนมีการคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะที่ขับขี่ยวดยาน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย นอกจากนั้นเพื่อการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการให้ความสำคัญ กับ กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ประกอบไปด้วย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครอง และพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการ / สถานบันเทิง ทั้งนี้ผลการปฏิบัตินั้น พบว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ


ต่อมา มัสยิดนูรุลฮิกมะห์ หมู่ 4 (บ้านแป-ระเหนือ) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ที่ทางอำเภอท่าแพร่วมกับ ชมรมอิหม่ามอำเภอท่าแพ ได้พิจารณาคัดเลือก นายหมาดด๊ะ ศรียาน อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลฮิกมะห์ (บ้านแป-ระเหนือ) เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก “อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567” มี นายนูรุดดีนยาหยาหมันรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายฮัจยีเฟาซาน ฮะยีตาเหยบ อิหม่ามมัสยิดอัลฮูดากลางแป-ระ (มัสยิดกลางแป-ระ) (มัสยิดบ้านควนเก) หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิด ฯ บัณฑิตอาสา อสม. และประชาชนในพื้นที่ มาเข้าร่วมเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการคัดเลือกหรือผู้เข้ารับการพิจารณาการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปนั้น รอทางจังหวัดสตูลประกาศผลต่อไป.