ที่หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนากำลังคน การวิจัย และร่วมสร้างนวัตกรรมไทยสู่ความยั่งยืน (RUS TECHSHOW 2024) โดยมี นายสมชาย จักรกรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี นายชัยกฤต พุ่มเข็ม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชานนท์ สุวรรณนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเปิดและเสวนา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย 9 มทร. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ นักวิจัย บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 350 คน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ของเครือข่าย 9 มทร. และสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการ เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Smart Collaborations for Sustainability : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart Automation System Integration : การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิต สู่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ” ช่วงบ่าย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สถาบันไทย-เยอรมัน บรรยายพิเศษ หัวข้อ “มุมมองของภาอุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวด้านงานวิจัยของสถาบันการศึกษา” และหัวข้อ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม”

ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า สำหรับโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนากำลังคน การวิจัย และร่วมสร้างนวัตกรรมไทยสู่ความยั่งยืน (RUS TECHSHOW 2024) ที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ (Re-skill/Up-skill/New-skill) ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ร่วมกันวิจัยและแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกันประชาสัมพันธ์การให้บริการทางวิชาการและการให้บริการด้านอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของภาคีเครือข่าย

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ในยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจัดงาน RUS Techshow 2024 นับว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ