ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมรายไตรมาส เครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และพบปะบัณฑิตอาสาจาก 44 อำเภอ ใน 5 จังหวัด มีจำนวนกว่า 132 คน พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักกองภายใน ศอ.บต. เข้าร่วมประชุม เพื่อพูดคุยให้เกิดการทำงานเป็นทีม และมีความเชื่อมโยงการทำงานในแต่ละระดับ ตลอดจนเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารและมอบหมายภารกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บัณฑิตอาสา ศอ.บต. เป็นเสมือนตัวแทนของ ศอ.บต. ที่อยู่ในระดับพื้นที่ เป็นผู้ที่เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา พร้อมเป็นตัวแทน ศอ.บต. ให้ประชาชนได้พึ่งพาในยามประสบปัญหา ดังนั้นบัณฑิตอาสาจึงเป็นผู้ที่รับรู้ถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด จึงอยากให้มีการสื่อสาร เพราะเข้าใจว่าการทำงานในระดับหมู่บ้านนั้น มีปัญหาหลายอย่างที่ต้องพบเจอ บางอย่างเหนือการควบคุม เช่น ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งงบประมาณ จึงขอให้เวทีการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน บอกเล่าถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน อย่างไรก็ตาม กรอบการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศทุกจังหวัด ในส่วนของ 3 จังหวัดนั้น บัณฑิตอาสา ทราบดีว่า จชต. มีลักษณะที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ มีปัญหาที่ทับซ้อนหลายชั้น เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ผูกโยงกับปัญหาความยากจน บัณฑิตอาสาซึ่งเป็นเสมือนผู้แทน ศอ.บต. จึงเป็นคนสำคัญในการทำหน้าที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันด้วย สำหรับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ในระดับพื้นที่นั้น ขณะนี้มีจำนวน 2,210 คน ประกอบด้วย ประจำในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลา 353 คน จ.ยะลา 369 คน จ.นราธิวาส 581 คน จ.ปัตตานี 640 คน และ จ.สตูล 263 คน เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด