รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หนานหนิง (Nanning Normal University) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการต้อนรับจาก ศาสตราจารย์ ดร.หลี่ฉวนฉี่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หนานหนิง และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หนานหนิง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หนานหนิง และหารือประเด็นการพัฒนาความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา รวมถึงการร่วมสร้างสถาบันขงจื่อหรือศูนย์แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่นิสิตจากทั้งสองสถาบัน