เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ บรรพชิตจีนนิกาย ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 10 รูป ดังนี้

1.พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ วัดโพธิ์เย็น จ.กาญจนบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็น พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวชิราจารย์

2.พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ปลัดขวาจีนนิกาย เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัตร

3.พระอาจารย์จีนวินยานุกร วัดฉื่อฉาง จ.สงขลา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย เป็น พระคณาจารย์จีนวชิรธรรมาภรณ์

4.พระอาจารย์จีนธรรมานุกร วัดโพธิทัตตาราม จ.ชลบุรี ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เป็น พระคณาจารย์จีนวัชรธรรมาจารย์

5.พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จ.เชียงราย ปลัดซ้ายจีนนิกาย เป็น พระอาจารย์จีนวัชรจริยาจารย์

6.หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร รองปลัดขวาจีนนิกาย เป็น พระอาจารย์จีนวัชรจริยาภรณ์

7.หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ วัดเทพพุทธาราม จ.ชลบุรี รองปลัดซ้ายจีนนิกายเป็น หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์

8.หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เป็น หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์

9.หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย เป็น หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์

10.หลวงจีนปลัดนิพนธ์ วัดโพธิ์เย็น จ.กาญจนบุรี เป็น หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิ.ย.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

พร้อมทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 9 รูป ดังนี้

1.พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็น พระมหาคณานัมธรรมวชิรานุวัตร

2.พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ วัดอุภัยราชบำรุง กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็น พะคณานัมธรรมวชิรเมธาจารย์

3.พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ วัดชัยภูมิการาม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย เป็น พระคณานัมธรรมวัชรวิธานาจารย์

4.พระสมณานัมธีราจารย์ วัดถาวรวรารามจ.กาญจนบุรี ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เป็น พระสมณานัมราชวชิราจารย์

5.พระบริหารอนัมพรต วัดมงคลสมาคม กรุงเทพมหานคร ปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น พระสมณานัมวัชรธีราจารย์

6.องสุตบทบวร วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี รองปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น พระบริหารวชิรอนัมพรต

7.องสรพจนสุนทร วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล จ.สุพรรณบุรี รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย เป็น องสุตบทบวร

8.องพจนกรโกศล วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จ.นครปฐม ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น องสรพจนสุนทร

9.องอนันตสรนาท วัดเจริญบุญไพศาล จ.กาญจนบุรี ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย เป็น องพจนกรโกศล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2567 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิ.ย.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน