เมื่อวันที่ 6 พ.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยมีสาระสำคัญ กำหนดให้ ข้าราชการกระทรวงกลาโหม, ข้าราชการพลเรือนกลาโหม, ทหารกองประจำการ, นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม, เจ้าหน้าที่ทางทหาร, พนักงานราชการ, ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต้องยึดถือและปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม มีรายละเอียด อาทิ

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งจักต้องพิทักษ์ รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า รวมถึงการนำหลักคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมนำไปสู่ความประพฤติและการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด

(2) ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เชื่อถือและปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา ทั้งการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาต้องกระทำด้วยความยุติธรรม รวมถึงการยึดมั่นในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด

(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยการยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

(4) การพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้

(5) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพของงานมีการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ให้การช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงภายใต้กรอบของกฎหมาย

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ รวมทั้งการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่ง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ และอุดมการณ์ของข้าราชการกระทรวงกลาโหม

สำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม แต่หากมีมูลความผิดทางวินัยหรือทางอาญาให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น. อ่านฉบับเต็ม ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมพ.ศ. 2564