เมื่อวันที่ 12 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 โดยมีใจความดังนี้

โดยที่กระทรวงคมนาคมกำหนตให้มีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทาง เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และเพื่อเพิ่มทางเสือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น เพื่อให้มีอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ของกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ “รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กำหนด ดังนี้

1.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาตเล็ก ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40-45 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 6-10 บาท
2.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 45-50 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 7-12 บาท
3 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาตใหญ่ ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 100-150 บาท ระยะทางเกินกว่า 6 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 12-16 บาท

กรณีที่ระบบคำนวณอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าประเมินว่า สภาพการจราจรจะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัย การคิดอัตราค่าโดยสารของรถตาม (1) (2) และ (3) ให้คำนวณเพิ่มในอัตรานาทีละ 2 บาท

ข้อ 3 ค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 2 ดังนี้


(1) กรณีการจ้างผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตรา 20 บาท
(2) ค่าบริการเพิ่มกรณีที่ปริมาณรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมดุลกับความต้องการใช้บริการ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตราไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200 บาท

ข้อ 4 การเรียกเก็บคำจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้เรียกเก็บตามจำนวนเงินซึ่งคำนวณโดยระบบการคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้า ที่ปรากฏในอุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อการรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบก ให้การรับรอง

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ศักดิ์สยาม ชิตชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม