จากกรณีที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับสูตรน้ำมันดีเซล ยกเลิก บี 10 และบี 20 เหลือเพียง บี 7 ชนิดเดียวนั้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย นายพันธุ์ศักดิ์ จิตรัตน์ ประธานสภาเกษตรกร จ.กระบี่ และ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้เข้าหารือร่วมกับนายสิทธิพร จริยพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา หลังรัฐบาลประกาศใช้น้ำมันดีเซล บี 7 ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยมี นายทองวัฒน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการหารือด้วย

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้สรุปข้อเรียกร้องจำนวน 3 ข้อ ยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายบริหารและใช้นโยบายตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน คือ

1. มติ กบง.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กบง.ไม่มีอำนาจในการประกาศใช้นโยบายให้ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือ บี 7 ชนิดเดียว ทั้งนี้การพิจารณาปรับใช้ไบโอดีเซล ควรพิจารณาโดยคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อให้มีแผนการใช้น้ำมันปาล์ม ที่เหมาะสมต่อการสต๊อก และการผลิตที่มีเสถียรภาพมั่นคง และยั่งยืนต่อปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

2. ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลโดยลด บี 20 และ บี 10 ให้คงเหลือเพียง บี 7 ซึ่งนโยบายรัฐบาล ควรมีความชัดเจนมันคงและยั่งยืน

3.มติ กบง.มีผลกระทบต่อห่วงโซ่ การผลิตน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและแปรรูปน้ำมันปาล์ม ขอให้นายกรัฐมนตรี กลับไปพิจารณาการใช้ไบโอดีเซลอีกครั้ง หากยังยืนยันที่จะใช้มาตรการเดิมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ก็จะเคลื่อนไหวเข้าพบผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ด้าน นายสิทธิพร จริยพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า อยากให้ กบง.บริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคง แต่ไม่ใช่เอาเกษตรกรมาเป็นผู้รับกรรม