นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบวีดิทัศน์ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อให้ชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 25,000 ชุมชนทั่วประเทศ  ซึ่งในปี 2564  วธ.พัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยนำเสน่ห์และความงดงามของวิถีวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่น และผลจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำให้สามารถพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ สามารถปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีนักท่องเที่ยวกว่า 960,000 คน เกิดรายได้เงินหมุนเวียนจากค่าที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม พาหนะเดินทาง ค่าซื้อของฝาก ของที่ระลึก เป็นต้น กว่า 768,000,000 บาท และมีเป้าหมายนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ วธ.ได้ประกาศชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 228 ชุมชน และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง  ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจ และขยายผลความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ 4.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา 5.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง 9.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และ10.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์