รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จากัด (โออาร์) ในการประชุม คณะกรรมการโออาร์มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ บริษัทย่อยเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท คามุ คามุ จากัด ในวงเงินไม่เกิน 480 ล้านนบาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้มอดูลัสมีสัดส่วนการ ถือหุ้น 25% และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ คามุ มีสัดส่วนการถือหุ้น 75% โดยคามุเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มชา และเครื่องดื่มอื่นๆ ภายใต้แบรนด์คามุที สำหรับการลงทุนคร้ังน้ีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของโออาร์ โดยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภครวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ