เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่บ้านมั่นคงประชาสามัคคี เขตบางพลัด กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย นำทีมงานเพื่อนชัชชาติลงพื้นที่บ้านมั่นคงประชาสามัคคี เขตบางพลัด ต้นแบบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือ โครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพฯ รับฟังรูปแบบความร่วมมือสร้างบ้านมั่นคง ที่ประสบความสำเร็จโดยประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งนายชัชชาติ และ ดร.ยุ้ย เสนอ กทม. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัยโดยตรง พร้อมขับเคลื่อนกลไกขับเคลื่อนคณะกรรมการเมืองระดับเขต 

นายชัชชาติ กล่าวว่า งานดูแลที่อยู่อาศัยเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมือง และถือเป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของ กทม. อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ​ กว่า 916 แห่ง หรือประมาณ 100,000 ครัวเรือน ยังมีปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จึงมีข้อเสนอให้แก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและลดจำนวนชุมชนแออัดในเมือง

นายชัชชาติ กล่าวถึงข้อเสนอสำคัญจากการรับฟังจากบ้านมั่นคงประชาสามัคคีว่า กทม. ควรเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการบ้านมั่นคง จึงเสนอจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตรง ตลอดจนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นคนกลางช่วยเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดิน เพื่อนำที่ดินจัดทำโครงการบ้านมั่นคง และส่งเสริมให้เกิดกลไกคณะกรรมการเมืองระดับเขต เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ​ พอช. (องค์การมหาชน) และหน่วยงานดูแลสาธารณูปโภค เป็นต้น

ด้าน ดร.เกษรา เสนอให้สร้างกระบวนการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เรื่องระบบการออมเงินและการสร้างชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมสวัสดิการหรือกลไกสร้างรายรับ เช่น การสร้างอาชีพที่นำไปสู่การออมเงินได้ และเห็นด้วยกับการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการเมืองระดับเขต 

โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับเขต เพื่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณในการเข้าถึงสินเชื่อในการสร้างบ้านมั่นคงใหัประชาชน และทำให้บ้านเป็นมากกว่าบ้าน กล่าวคือ มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างอาชีพ ศูนย์เด็กเล็ก สาธารณสุข และศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ.