เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล  ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว ” ภูเก็ต ยกระดับ เพิ่มมาตรการเข้มคัดกรอง บุคคล เข้าพื้นที่ และมาตรการปิดสถานที่ ฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19   มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป

ในการแถลงข่าวได้สรุปมาตรการที่สำคัญดังนี้ 1. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 53 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมจำนวน 10 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid 19 ซิโนแวค  ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน อาทิ แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค covid 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วันและต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test  ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ  ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีจนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test  ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

2. ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านทางบกท่าฉัตรไชย ระหว่างเวลา 23:00-04:00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป  3. ห้ามมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา 4. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน 5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21:00 น. 6. ร้านสะดวกซื้อ Supermarket ให้เปิดดำเนินการได้ เปิดตั้งแต่เวลา 04:00-23:00 น.

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป