ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ.เครือไทยโฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 2/2565 เห็นชอบแผนการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัย และได้ส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 ให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พิจารณา พร้อมกับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ อาคเนย์ประกันภัยโอนกิจการของ อาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

เนื่องจากมีความเห็นว่าเมื่อ คปภ. พิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่แล้ว ก็ควรให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ

ด้านนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า ขณะนี้ คปภ.ได้รับคำขอเลิกกิจการ และการส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก อาคเนย์ประกันภัย มาแล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ คปภ. ในการพิจารณาว่าจะรับคืนใบอนุญาตหรือไม่ โดยมีประเด็นการพิจารณาสำคัญ คือการพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกัน และผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 57 เป็นสำคัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการ คปภ.ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะมีการนัดประชุมพิจารณาคำขอการคืนใบอนุญาตในวันที่ 28 ม.ค.นี้ ซึ่งจะพิจารณามีสาระสำคัญตามมาตรา 57 ซึ่งระบุว่า บริษัทใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ให้ยืนคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ โดยการพิจารณาจะต้องพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้อำนาจคณะกรรมการ คปภ. มีอำนาจหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนคณะกรรมการจะบอกเลิก

ประกอบด้วย วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลผูกพันอยู่ ว่าจะมีผลอย่างไร วิธีการบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ และใช้สิทธิตามกฎหมาย การโอนหรือการขอรับเงินสำรองตามที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน และการจัดการทรัพย์สิน และหนี้สิน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัย และกิจการที่ขออนุญาต

อย่างไรก็ตามในวันที่ 27 ม.ค.65 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย จะมีการพิจารณาคำขอจากอาคเนย์ ประกันภัย ก่อนเสนอบอร์ดชุดใหญ่ โดยจะพิจารณาแผนการคืนใบอนุญาตว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นการดูแลผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงดูว่าหากผู้เอาประกันไม่เห็นด้วย ที่จะรับคืนเบี้ยประกันคืน ทางบริษัทจะมีแผนดำเนินการอย่างไร ซึ่งตามอำนาจหากบอร์ด คปภ.ไม่เห็นชอบแผน จะมีสิทธิไม่รับการขอเบิกเลิกกิจการจาก อาคเนย์ประกันภัย ซึ่งจะทำให้การบอกเลิกกิจการนั้นยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์ และจะต้องคุ้มครองสิทธิผู้เอาประกันอยู่จนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก บอร์ด คปภ.