มื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2564  ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ  ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอพระคันธารราษฎร์ หอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสร พระศรีรัตนเจดีย์ หอพระมณเฑียรธรรม หอศาสตราคม และ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนครกรุงเทพมหานคร