ที่ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัด นางทรงศิริ แก้วคำ ผอ.สวท.หนองบัวลำภู และ นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้กำลังใจ หมอลำทองยุ่น แดนลำภู (นางยุ่น ทาไชยสงค์) และ นายชูเกียรติ บุญบู้ (หมอแคน) กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ในการบันทึกเสียงลำกลอน รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในทุกช่องทางในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อการดำเนินชีวิดการทำงาน การเข้าสังคม ทำได้ในข้อจำกัด ดังนั้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สร้างภูมิกันด้านสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้แนวคิด “สื่อรักให้ พักเหล้า” ที่จะดลใจให้นักดื่มมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจที่จะลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นความสำคัญ หากทุกคนช่วยนำสื่อหมอลำกลอนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ก็จะเป็นการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งระดับบุคคล ชุมชน หมู่บ้าน สังคมตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ ต่อไป และขอบคุณ นายประยุทธ ชามนตรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้นำกลอนลำไปตัดต่อเพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในทุกช่องทางในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ต่อไป.