เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับทรัพย์สินและหนี้สินของผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ในรายที่น่าสนใจ ที่เคยยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 8 ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อครั้งครบ 1 ปี หลังจากพ้นตำแหน่ง รมว.คมนาคม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 58 โดยในครั้งนั้น นายชัชชาติ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 106,309,812 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของนายชัชชาติ 73,295,186 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 10,182,723 บาท เงินลงทุน 1,187,163 บาท ที่ดิน 55,145,000 บาท บ้าน 2,820,300 บาท รถยนต์ 1,900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,060,000 บาท และไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินคู่สมรส 33,014,626 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 19,186,009 บาท เงินลงทุน 10,138,616 บาท ที่ดิน 600,000 บาท รถยนต์ 2,200,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 890,000 บาท

ส่วนนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. หลังพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 โดยในครั้งนั้น นายสุชัชวีร์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 341,205,717 บาท หนี้สินรวม 34,853,979 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสุชัชวีร์ 140,895,964 บาท แบ่งเป็นเงินสด 100,000 บาท เงินฝาก 5,032,930 บาท เงินลงทุน 18,863,034 บา ที่ดิน 32,100,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65,000,000 บาท ยานพาหนะ 2,800,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 8,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 9,000,000 บาท มีหนี้สิน เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 26,444,029 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 200,309,752 บาท แบ่งเป็นเงินสด 8 แสนบาท เงินฝาก 10,494,153 บาท เงินลงทุน 33,617,897 บาท เงินให้กู้ยืม 16,807,702 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30 ล้านบาท ยานพาหนะ 12,910,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 95,680,000 บาท มีหนี้สิน 8,409,950 บาท

นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. หลังพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 55 โดยนายสกลธี พร้อมด้วยคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 19,657,766 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของนายสกลธี 14,597,859 บาท แบ่งเป็น เงินสด 1,200,000 บาท เงินฝาก 596,162 บาท เงินลงทุน 2,802,947 บาท ที่ดิน 3,288,752 บาท บ้าน 1 หลัง 5,000,000 บาท รถยนต์ 3 คัน 1,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 210,000 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 4,699,425 บาท แบ่งเป็นเงินสด 600,000 บาท เงินฝาก 2,099,475 บาท รถยนต์ 1 คัน 1,200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 800,000 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ขณะนั้น) มีทรัพย์สิน 360,371 บาท

ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.รายอื่น ที่มีข้อมูลบัญชีทรัพย์สินเล็กน้อย อาทิ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครพรรคก้าวไกล หมายเลข 1 มีข้อมูลว่า เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อปี 62 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 51,435,181 บาท หนี้สิน 42,701 บาท, น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 7 มีข้อมูลว่า เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อปี 51 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,948,760 บาท ขณะที่ พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ผู้สมัครหมายเลข 2, นายวีระชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ผู้สมัครหมายเลข 5,

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครหมายเลข 6, น.ส.วัชรี วรรณศรี ผู้สมัครหมายเลข 9, นายศุภชัย ตันติคมน์ ผู้สมัครหมายเลข 10, น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 11, นายประยูร ครองยศ ผู้สมัครหมายเลข 12, นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ผู้สมัครหมายเลข 13 และนายธเนตร วงษา ผู้สมัครหมายเลข 14 ไม่มีข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน