นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ ระบุว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการทางการเห็นจัดอยู่ในลำดับที่ 3 จากจำนวนผู้พิการทั้งหมด 7 ประเภท ซึ่งหลังการรักษาจบแล้ว จะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นต่อไป ดังนั้น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น จึงเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ โดยเปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นสำหรับผู้ป่วยตาบอดและสายตาเลือนรางแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ สร้างห้องจำลองการใช้ชีวิตอิสระและพื้นที่จำลองการใช้วีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

ทั้งนี้ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเริ่มตั้งแต่การ ให้คำปรึกษา การประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วย ว่ามีการสูญเสียการมองเห็นเป็นแบบไหน มีสายตาส่วนที่เหลือเป็นแบบใด เพื่อนำไปสู่ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นประกอบ การลองแว่นตา การให้เครื่องช่วยทางการเห็น การฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้สายตาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

นอกจากนี้ ยังฝึกการสังเกต โดยการสแกนสายตาเพื่อเพิ่มลานสายตา ฝึกทักษะการป้องกันตนเองโดยไม่ใช้ไม้เท้าขาว ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการเดินทางและการเคลื่อนไหวตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายหลายภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเห็น เช่น หน่วยงานฝึกอาชีพและหน่วยงานด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการเห็น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำหรับผู้พิการทางการเห็นในระดับประเทศต่อไป.

อภิวรรณ เสาเวียง