@@@@ เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยในช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเพลและถวายสังฆทานถวายพระราชกุศล โดยได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยที่โต๊ะหมู่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณ รวมถึงการพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับการสรรเสริญและเป็นที่ยกย่องของประชาคมระหว่างประเทศ

จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเพลและถวายสังฆทานถวายพระราชกุศล โดยมีพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมข้าราชการและคู่สมรส รวมทั้งประธานและสมาชิกสมาคม Australia-Thailand Association (ATA) แคนเบอร์รา และชุมชนคนไทยเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสดังกล่าว พระราชสีลาภรณ์ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักรอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงรักและทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน และได้ย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและดำรงตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศไทย

ในช่วงบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนและสนามหญ้าด้านหน้าและด้านหลังของวัดธัมมธโร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเก็บวัชพืช เศษใบไม้และถอนต้นหญ้าที่รกรุงรัง ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนเพื่อให้สะอาดตาและสามารถใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ได้ กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสมานสามัคคีและความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖  

@@@@ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศาลาไทย โดยนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในเครือรัฐออสเตรเลียได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และมีสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ของออสเตรเลีย คณะทูตานุทูต รวมทั้งนักวิชาการ ผู้แทนภาคธุรกิจและชุมชนไทยเข้าร่วม

ในโอกาสดังกล่าว Ms. Sophia Knight รักษาการอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ได้กล่าวและเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนชาวไทย และเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวและเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งเครือจักรภพและประชาชนชาวออสเตรเลีย

จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์สดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้เป็นแนวทางให้แก่ประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันทุกด้าน ตลอดจนประชาชนของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิด โดยในปี 2567 จะเป็นโอกาสพิเศษที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะครบ 6 รอบ และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงของทั้งสองประเทศด้วย

นาย Luke Gosling OAM, MP สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมือง Solomon ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วย ในโอกาสดังกล่าว วงดนตรีของวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ให้เกียรติร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารคาวหวานไทยให้แก่แขกที่ร่วมงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ State Library of NSW นครซิดนีย์ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ของชุมชนไทย คณะกงสุลต่างประเทศประจำนครซิดนีย์ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และมิตรของประเทศไทย นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ The Hon. (Ben) Benjamin Cameron FRANKLIN, MLC, President of the Legislative Council of NSW และ The Hon. Greg Piper, MP, Speaker of the Legislative Assembly ได้กล่าวสุนทรพจน์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและออสเตรเลีย และความสำเร็จของชุมชนไทยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในนิวเซาท์เวลส์ ในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทยจากชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

@@@@ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายทนงศักดิ์ ปัณฑุรอัมพร ในฐานะผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดพุทธโพธิวัน เขตอีสต์วอร์เบอร์ตัน รัฐวิกตอเรีย ในกฐินกาลพุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ณ วัดพุทธโพธิวัน โดยมีพระโสภณภาวนาวิเทศ วิ. (แดน กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวันและประธานสมาคมสงฆ์วิกตอเรีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหลวงพ่อคำพันธุ์ (พระครูปลัดคำพันธุ์) เข้าร่วมในคณะสงฆ์ด้วย นอกจากนี้ นางเทสซา ซัลลิวัน กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างชาติได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน พิธีดังกล่าวประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าไปยังพระอุโบสถ พิธีสมาทานศีล การประกอบพิธีกฐินกรรมและอนุโมทนากฐิน การถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตรจีวรและปัจจัยแด่พระสงค์ และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธายังได้ร่วมกันออกโรงทานในโอกาสดังกล่าวด้วย

หลังเสร็จพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี โดยได้เชิญข้อความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในระหว่างเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนคนไทยในต่างประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้ย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของชุมชนไทยในรัฐวิกตอเรียซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งทั้งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียผ่านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระดับประชาชน การร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และได้ชื่นชมชุมชนไทยที่มีความรักสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนไทยในออสเตรเลียต่อไป

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธโพธิวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยมีพระโสภณภาวนาวิเทศ วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวันและประธานสมาคมสงฆ์วิกตอเรีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทนงศักดิ์ ปัณฑุรอัมพร เป็นผู้ถวายผ้าพระกฐิน

@@@@ วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภายใต้ร่มบารมีธรรม เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้นำคณะสงฆ์พร้อมศรัทธาญาติโยม ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ ที่พุทธคยา มหาวิหาร สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธองค์และเป็นสถานที่พระพุทธองค์ประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ได้สักการะพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปองค์ประธาน ในพระมหาโพธิมหาวิหารเจดีย์ ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี และเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองของเมืองคยา ประเทศอินเดีย สักการะสัตตมหาสถาน คือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน, สัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตร ดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริบพระเนตร ตลอด 7 วัน, สัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมอยู่ที่นี้เป็นเวลา 7 วัน, สัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ เสด็จไปทางทิศพายัพ แห่งต้นศรีมหาโพธิ์ ประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้ว ซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน, สัปดาห์ที่ 5 เสด็จไปประทับใต้ร่มไม้ไทร โดยมีชื่อว่า อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ทรงถูกธิดาทั้งสามของพญามารวัสตีใช้กริยาอิตถีสตรียั่วพระพุทธองค์ให้หลงแต่ไม่สำเร็จ, สัปดาห์ที่ 6 เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้ร่มไม้จิก โดยมีชื่อว่า มุจลินท์ ทางทิศอาคเนย์แห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลา 7 วัน พญานาคตนหนึ่งมีนามว่า พญามุจลินท์นาคราช เกิดความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานป้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 7 วัน เมื่อฝนหยุดตก พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์และจากไป และสัปดาห์ที่ 7 เสด็จไปประทับภายใต้ร่มไม้เกดโดยมีชื่อว่า ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน การได้เดินทางมาที่ดินแดนพุทธภูมิทำให้รู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างมาก ได้ทำอามิสบูชา ถวายธูปเทียน ดอกไม้ จตุปัจจัย เป็นต้น, ปฏิบัติบูชา สวดมนต์ภาวนา เดินประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา นั่งสมาธิภาวนา ปฏิบัติธรรม น้อมนำบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา ด้วยจิตมุ่งมั่นเป็นเหตุปัจจัยมุ่งเข้าสู่นิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้านั้นเทอญ เจริญพร ………………….. พระอาจารย์ธานี เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

พระอาจารย์ธานี เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ ที่พุทธคยา มหาวิหาร สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ สถานที่พระพุทธองค์ประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า

@@@@ ขบวนพาเหรด Alinta Energy Christmas Pageant งานใหญ่ประจำปีของนครเพิร์ธ จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ของนครเพิร์ธ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของเดือนธันวาคมทุกปี ปีนี้เช่นเคย พี่น้องชาวไทยในนครเพิร์ธร่วมกับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยรัฐออสเตรเลียตะวันตกฯ เข้าร่วมเดินพาเหรดกับงานใหญ่ประจำปีนี้อีกครั้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ครูอู๊ด เสาวรักษ์ ศรีสุขโข กล่าวว่า “ลุล่วงไปด้วยดีอีกหนึ่งงานคะ ของเรามาในธีมงานแห่เทียนและดอกไม้ของเมืองเชียงใหม่ ประเพณียี่เป็งของชาวเหนือ ไหนๆก็ใกล้วันลอยกระทงที่เพิ่งผ่านกันไปหมาดๆ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยรัฐออสเตรเลียตะวันตก ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันให้งานนี้ให้สำเร็จลงตัวได้อย่างงดงาม สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ในเพิร์ธเป็นอย่างยิ่ง คนออสเตรเลียก็ได้ชมกันอย่างมีความสุข ขอบคุณทุกมดงาน แม่งานที่ช่วยควบคุมขบวน ประสานงานด้านอาหารว่างและน้ำดื่มให้กลุ่มเดินพาเหรด อร่อยถูกปากทุกคนเลยคะ รวมทั้งพวกที่คอยเก็บข้าวเก็บของ ไม่มีอะไรสูญหายเลย พบกันปีหน้านะคะทุกคน”

พี่น้องชาวไทยในนครเพิร์ธร่วมกับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยรัฐออสเตรเลียตะวันตกฯ เข้าร่วมเดินพาเหรดกับขบวนพาเหรด Alinta Energy Christmas Pageant งานใหญ่ประจำปีของนครเพิร์ธ จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา

@@@@ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบหารือกับนาย Paul Mergard ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาย Greg Bradley ตำแหน่ง Executive Partnerships Manager องค์กร Destiny Rescue Australia ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงานและความร่วมมือขององค์กรดังกล่าวกับหน่วยงานในประเทศไทยเกี่ยวกับการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจากการตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบทางเพศและการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ องค์กร Destiny Rescue ก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Sunshine Coast รัฐควีนสแลนด์ และดำเนินโครงการใน 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาและละตินอเมริกา รวมทั้งมีสำนักงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบหารือกับนาย Paul Mergard ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาย Greg Bradley ตำแหน่ง Executive Partnerships Manager องค์กร Destiny Rescue Australia ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

@@@@ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๘ ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน “สงกรานต์” หรือ “Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ ของ UNESCO การขึ้นทะเบียนครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของไทยและเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสงกรานต์ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของไทย สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยด้วย ในปัจจุบัน ไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบัญชี RL แล้ว ๔ รายการ ได้แก่ โขน (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2561) นวดไทย (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี ๒๕๖๒) โนรา (ได้รับขึ้นทะเบียนในปี ๒๕๖๔) และสงกรานต์ (เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้)

@@@@ เมื่อวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เข้าพบหารือกับนาย David Fawcett สมาชิกวุฒิสภารัฐเซาท์ออสเตรเลีย ที่รัฐสภาออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เข้าพบหารือกับนาย David Fawcett สมาชิกวุฒิสภารัฐเซาท์ออสเตรเลีย ที่รัฐสภาออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

………………………………………………
ไตรภพ ซิดนีย์