ปุจฉา ขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์ดังต่อไปนี้ค่ะ
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรรมการมีที่ดินเปล่า และอนุญาตให้บริษัทฯสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินของกรรมการ โดยการขออนุญาตก่อสร้างเป็นการขออนุญาตก่อสร้างในนามบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด

  1. จากข้อมูลข้างต้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีข้อห้ามอะไรไหมคะ
  2. ค่าใช้จ่ายในการประกอบการดังกล่าว และ ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างจะสามารถนำมาขอยื่นเพื่อขอคืนในแบบ ภพ.30 ได้หรือไม่
  3. รายจ่ายจากการลงทุนในอาคาร บริษัทฯ สามารถนำมาคำนวณค่าเสื่อมเป็นรายจ่ายบริษัทได้หรือไม่
  4. ในส่วนของค่าจ้างออกแบบอาคารถือเป็นรายจ่ายจากการลงทุนในอาคารด้วยหรือไม่คะ
    วิสัชนา ขอเรียนว่า
  5. จากข้อมูลข้างต้นสามารถดำเนินการได้เลย ไม่มีข้อห้ามใด ขอให้ศึกษารายละเอียดตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 90/2542 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 81 (1)(ต) การโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) และการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542
  6. ค่าใช้จ่ายในการประกอบการดังกล่าว และ ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างสามารถนำมาขอคืนในแบบ ภ.พ.30 ได้ หากบริษัทฯ ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับที่่ต้องเสียภาษ๊มูลค่าเพิ่ม และบริษัทฯ ไม่ได้ยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่กรรมการภายใน 3 ปี นับแต่เดือนที่อาคารเสร็จสมบูรณ์
  7. รายจ่ายจากการลงทุนในอาคาร บริษัทฯ สามารถนำมาคำนวณค่าเสื่อมเป็นรายจ่ายบริษัทได้ ตามเงื่อนไขตามข้อ 2 ข้างต้น 4. ค่าจ้างออกแบบอาคารถือเป็นรายจ่ายจากการลงทุนในอาคารด้วย.