กรณีบริษัท A จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยตั้งสาขาในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท A มีรายได้ดังต่อไปนี้ :

1. ประกอบธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ มีการรับเงินในไทย และรับเงินผ่านบัตรเครดิตโดยเข้าบัญชีบริษัทแม่ในต่างประเทศ บริษัท ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 ของยอดรับเงินในไทย และยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ในส่วนของรายได้อื่น ในอัตราร้อยละ 20 โดยไม่มีรายจ่ายมาหัก

2. ให้บริการดูแลบำรุงเครื่องบินในสนามบิน โดยบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ ทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม สายการบินที่ได้รับบริการ และได้จ่ายค่าบริการให้บริษัทแม่ที่ต่างประเทศ

ขอเรียนถามอาจารย์ว่ารายได้ส่วนการให้บริการบำรุงดูแลเครื่องบินในสนามบิน บริษัทต้องรับรู้เป็นรายได้ในประเทศหรือไม่คะ ถ้าต้องรับรู้รายได้ในประเทศ จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราใด (บริษัทไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบำรุงรักษาได้) และต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราใดคะ

ขอเรียนว่าตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่อง จากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีดังนี้

“มาตรา 66 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศไทยต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งในประเทศ ไทย ให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศ ไทยในรอบระยะเวลาบัญชี และการคำนวณกำไรสุทธิให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 64 ทวิ แต่ถ้าไม่สามารถจะคำนวณกำไรสุทธิดังกล่าวแล้วได้ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ดังนั้น บริษัท A จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศ ไทย โดยตั้งสาขาในประเทศไทย รายได้ส่วนการให้บริการบำรุงดูแลเครื่องบินในสนามบิน บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้ในประเทศ ตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร เพราะมิใช่รายได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทย และรายได้ดังกล่าว เป็นกิจการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นฐานเพื่อภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (Out of VAT Scope).