เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 พ.ค. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงภาพรวมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปลัดกทม. กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เมื่อเวลา 16.00 น. เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความปกติ เรียบร้อย ขณะนี้ไม่มีฝน ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิได้จนถึงเวลา 17.00 น. จากนั้นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะประกาศปิดการเลือกตั้งและเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการนับคะแนน

โดยขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย เขตสาทร จำนวน 3 ราย เขตสายไหม จำนวน 6 ราย เขตบางรัก จำนวน 1 ราย เขตจอมทอง จำนวน 2 ราย และเขตวัฒนา จำนวน 5 ราย ซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดให้ผู้มาใช้สิทธิดังกล่าวลงคะแนนในช่องทางเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโควิด

ปลัด กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65 โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง คือ 1. ทำเป็นหนังสือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน 2. ทำเป็นหนังสือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นวันแจ้งเหตุฯ และ 3. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอพพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ เหตุที่ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ประกอบด้วย 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3. เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม. 6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง และ 7. เหตุสุดวิสัยอื่น

สำหรับในวันนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ได้ทางจอแสดงผลการเลือกตั้งบริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง หรือเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com